Skip to main content
Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki

13. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki /// 13th International Autumn Salon of Arts

13. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki
Wernisaż 14 października 2016r.
Wystawa czynna do 25 listopada

Fotorelacja z wernisażu (kliknij zdjęcie aby zobaczyć więcej):

13. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki - wernisaż

“Ideą 13. Międzynarodowego Jesiennego Salonu Sztuki w Ostrowcu Świętokrzyskim jest m.in. skonfrontowanie dzieł pojedynczych artystów i zobaczenie ich na szerszym tle sztuki europejskiej. Założenie wydaje się bardzo ambitne, chociaż organizacyjnie dość trudne do zrealizowania. Dzieła rzeźbiarskie czy malarskie, o dużych gabarytach, są kłopotliwe w przesyłaniu czy transportowaniu, a wobec tak prozaicznego utrudnienia Salon w Ostrowcu Świętokrzyskim zawsze będzie mobilizował do udziału, w bardzo dużym procencie, artystów polskich, ze znaczną przewagą młodego pokolenia. Nie znaczy to, że w tej imprezie nie biorą udziału artyści starsi, z dużą renomą, mający swoją pozycję we współczesnej sztuce polskiej. Konkursowy 13. JMSS w Ostrowcu Świętokrzyskim to konglomerat różnych postaw w sztuce, dyscyplin, stylistyk oraz wizji ikonograficznych. Dlatego wystawy – na których prezentowane są dzieła, wyselekcjonowane przez Jury, z wielu dyscyplin takich, jak: malarstwo, grafika, rzeźba, obiekty przestrzenne – wzbudzają ogromne zainteresowanie publiczności i stają się także polem do wartościowania sztuki i ścierania się poglądów na jej temat. Szczególnie podkreśliłbym tu aspekt oceny i wartościowania, bo w konkursowej imprezie chodzi też o to, aby wykazać i uzasadnić wartości, które wnosi sztuka do naszych umysłów i serc. Chodzi też o to, aby nie mylić „wartości” dzieła sztuki z jego „ceną” rynkową, bo nie zawsze to idzie w parze. […] Do udziału w 13. Międzynarodowym Jesiennym Saloni Sztuki zgłoszono 423 prace przez 161 artystów. W pierwszym etapie, konkursowe Jury dokonało selekcji i zakwalifikowało do wystawy 185 prac 111 artystów. Na specjalnym posiedzeniu, w dniu 17 sierpnia 2016 roku, Jury przyznało nagrody oglądając wszystkie wybrane prace w oryginale. Nagrodę Grand Prix 13. Międzynarodowego Jesiennego Salonu Sztuki w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymał Radosław Skóra za dużych rozmiarów rzeźbę p.t. „Drzewo” wykonaną w stalowej blasze spawanej. Drugą Nagrodę otrzymała Joanna Janowska-Augustyn za zestaw prac wykonanych w technice druku cyfrowego p.t. „Natura morta” (III, IV, V). Trzecią Nagrodę otrzymała Teresa Kotkowska-Rzepecka za zestaw obrazów olejnych p.t. „W stronę ciszy”. Wyróżnienia honorowe Jury przyznało: Wojciechowi Mendzelewskiemu za obiekt wykonany z blachy i papier mache pt. „Pola niepamięci II” oraz Lechowi Mazurkowi za dwie prace zat. „Bez tytułu” (I, II) wykonane w technice cyfrowej. Korzystając z możliwości regulaminowych (regulamin nie zabraniał) z własnej inicjatywy przyznałem specjalne, rektorskie Wyróżnienie honorowe dla Izabeli Kity za obraz namalowany w technice akrylowej z cyklu „Czary mary 1”. […]”

Prof. Stanisław Tabisz Rektor ASP w Krakowie

///

13th International Autumn Salon of Arts

“The idea of the 13th International Autumn Salon of Arts (IASA) in Ostrowiec Świętokrzyski includes the confrontation of the works of individual artists and the observation of them in the wider context of European art. The assumption seems to be very ambitious, although organizationally quite difficult to implement. The sculptures or paintings of large dimensions are cumbersome in the shipping or transporting, and as the result of so prosaic difficulties the Salon in Ostrowiec will always mobilize, in a very high percentage, mainly Polish artists (with a significant majority of the young generation) to participate in it. This does not mean that the older artists with high reputations and positions in the contemporary Polish art do not participate to the event. The 13th IASA competition in Ostrowiec is a conglomerate of different attitudes in the arts’ disciplines, styles and iconographic visions. That is why the exhibitions – which presents the works (selected by the jury) from different disciplines, such as paintings, graphics, sculptures, drawings, or spatial objects – arouse the great interest of the audience and become the field for evaluation of the art and clashing views on the topics. I would particularly stress here the aspect of the assessment and evaluation, because the competition-event is also to demonstrate and justify the values that the art brings to our minds and hearts. It is also about not to confuse the “value” of the work of art with its “price” of the market, because they do not always go hand in hand. […] 161 artists submitted to the 13th International Autumn Art Salon 423 works. In the first stage, the Jury made a selection and qualified for the exhibition 185 works of 111 artists. At a special meeting on August 17, 2016, the Jury awarded the prizes by watching all the selected works in the original. The Grand Prix of the 13th International Autumn Salon of Arts in Ostrowiec Świętokrzyski received Radosław Skóra for the large-size sculpture the “Tree” made of welded steel sheet. The second award received Joanna Janowska-Augustyne for the set of works made in the techniques of digital printing named “Nature Morte” (III, IV, V). The third award received Teresa Kotkowska-Rzepecka for the set of oil paintings – “Towards the silence”. The Jury awarded by honourable mentions Wojciech Mendzelewski for the object made of sheet of metal and papier mache named “The fields of oblivion II” and Lech Mazurek for two works – “Untitled” (I, II) made in digital technology. Using the possibility of the statutory regulations (rules did not forbid), on my own initiative, I awarded by special honourable mention of the Rector Izabela Kita for the picture painted in acrylic technique from the cycle “Abracadabra 1”. […]”

Prof Stanisław Tabisz Rector of Fine Arts Academy in Cracow

 

13. MJSS w mediach:

Relacja Lokalnej.24

Relacja Mariusza Jabłońskiego na OstrowiecNews.pl

Relacja Krzysztofa Krzaka na Wiadomości24.pl

Relacja Anny Śledzińskiej w Echu Dnia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content