Skip to main content
14 Salon Sztuki - BWA Ostrowiec

14. MIĘDZYNARODOWY JESIENNY SALON SZTUKI – ogłoszenie konkursu

14. MIĘDZYNARODOWY JESIENNY SALON SZTUKI

Galeria Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2019 r. wraca w nowej odsłonie. 14. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki będzie prezentowany w zrewitalizowanej, powiększonej przestrzeni wystawienniczej Galerii BWA, wchodzącej w skład Ostrowieckiego Browaru Kultury. Konkurs jest przeglądem najciekawszych postaw twórczych artystów plastyków z Polski i zagranicy. Stwarza możliwości porównawcze, które pozwolą usytuować nasze osiągnięcia w dziedzinie plastyki na szerszym tle sztuki europejskiej. Warunki konkursu określone w regulaminie są gwarantem wysokiego poziomu artystycznego pokonkursowej wystawy. Dlatego też zachęcamy Państwa do czynnego w nim uczestnictwa. Przesyłając niniejsze zaproszenie pozostajemy
w przekonaniu, że zechcą Państwo wziąć udział 14. Międzynarodowym Jesiennym Salonie Sztuki.

Organizatorzy

The 14th INTERNATIONAL AUTUMN SALON OF ART

The BWA Gallery in Ostrowiec Świętokrzyski in 2019 returns in a new edition. The 14th International Autumn Salon of Art will be presented in the revitalized, enlarged exhibition space of the BWA Gallery, which is a part of the Ostrowiec Brewery of Culture. The competition is a review of the most interesting creative attitudes of Polish and foreign artists. It creates comparative opportunities that will allow us to place our achievements in the field of fine arts against the wider background of European art. The competition conditions specified in the regulations guarantee a high artistic level of the post-competition exhibition. Therefore, we encourage you to actively participate in it. By sending this invitation, we remain convinced that you would like to take part in the 14th International Autumn Salon of Art.

Good luck, The Organizers

Pobierz regulamin / Download rules

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content