Skip to main content

15. MIĘDZYNARODOWY JESIENNY SALON SZTUKI – wernisaż

15. MIĘDZYNARODOWY JESIENNY SALON SZTUKI

Uroczysty wernisaż wystawy konkursowej oraz wręczenie nagród laureatom odbył się 22 października 2021 o godz. 18.00

Więcej o konkursie BWA Ostrowiec Świętokrzyski – 15. Salon Sztuki


LAUREACI 15. MIĘDZYNARODOWEGO JESIENNEGO SALONU SZTUKI

GRAND PRIX
Andrzej Brzegowy
za rzeźbę „Zwierzę”

II Nagroda
Joanna Mlącka
za obrazy „Martwa natura z kulą” i „Martwa natura z wazonem

III Nagroda
Justyna Grodecka
za rysunek „Emigracja wewnętrzna”

Wyróżnienie honorowe
Teresa Ślusarek
za prace „Monster 20” i „Monster 21”

Wyróżnienie honorowe
Mikołaj Grabowski
za obiekt „Konstrukcje przyszłości”

Wyróżnienie jurorskie
Milena Romanowska
za obrazy „Zamarłe osiedle” i „Pusta widownia”

Wyróżnienie jurorskie
Dawid Królicki
za pracę „Ekspozom”„Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki w Ostrowcu Świętokrzyskim staje się co raz bardziej rozpoznawalnym i oczekiwanym wydarzeniem w skali kraju. Poprzez swoją otwartą formułę stanowi bowiem szeroki, panoramiczny obraz najnowszej polskiej sztuki. A tym samym stwarza okazję do wielu pytań i refleksji. Najbardziej oczywistym tematem są nowe tendencje, nowe kierunki zainteresowań i niepokojów twórców. Co zresztą zawsze przypomina wróżenie z fusów, bo dziś można znaleźć przykłady na dowolną tezę. Zarówno na restytucję kubizmu, zredefiniowanego rokoko, albo zamiany sztuki w „autentyczną wściekłość”, jak to niedawno deklarował jakiś neopolitruk udający krytyka sztuki.

 Mimo wszystko wciąż nadal należy stawiać sobie pytanie: czy sztuka w ogóle powinna podlegać jakiejkolwiek hierarchizacji? Jeśli nawet nie znajdziemy na nie jednoznacznej odpowiedzi, to przynajmniej nasze sądy i wyroki powinny przynajmniej wyzbyć się poloru ostateczności i obiektywizmu. Jako że sztuka współczesna wciąż tylko się wydarza, a nie istnieje. Z jednej strony zatem powinna być wolna od hierarchizacji, bo przecież jest fenomenem zakorzenionym w wolności twórcy, ale i widza, który ma prawo poszukiwać tego, co współgra z jego duszą (o ile do posiadania takowej się poczuwa). Lecz z drugiej strony tylko przez uporczywe i wciąż ponawiane dążenie do tego, co lepsze, pełniejsze, bardziej wartościowe możemy próbować wyrwać się z zalewającej wokół pozorności i bylejakości. Z coraz łatwiej udawanych schematów kreatywności, wybitności i artystycznego sukcesu. Bo sztuka najczęściej jest (była i będzie) tylko symulowana. Zlepiana półprzytomnie z modnych „estetyk”, trików i sloganów.

 Zatem celem nieodmiennie pozostaje różnorodność, ale różnorodność o czytelnych różnicach. Nawet płynnych i niedookreślonych. Nie bezmyślna wszelakość, lecz różnorodność jako pluralizm i nieredukowalny spór o sztukę, o jej wykładnie i konsekwencje. Bo żaden model wybitności, aktualności czy światowych standardów nas nie obowiązuje w sposób ostateczny. A przynajmniej nie powinien. Wszak sztuka jest…aktem kreacji. Skwapliwie zapominają o tym aktywiści wszelkiej pedagogiki społecznej czy mandaryni od rankingów. I tym chyba różnić się będzie najnowsza sztuka modernizmu postkrytycznego od radykalnego eklektyzmu ponowoczesności – wzmożoną refleksyjnością, subiektywnością świadomą swoich dystynkcji. Czyli: pluralizm kontra eklektyzm. Oczywiście o ile wcześniej nie wymordujemy się w ramach „słusznych hejtów”.   …

Fragment wstępu do katalogu 15. Międzynarodowego Jesiennego Salonu Sztuki

Prof. Sławomir Marzec


The International Autumn Salon of Art in Ostrowiec Świętokrzyski is becoming a more and more recognizable and anticipated event on a national scale. Thanks to its open formula, it provides a broad, panoramic view of the latest Polish art. Thus, it provides an opportunity for many questions and reflections. New trends, new directions of the artists’ interests and concerns are the most obvious topics. This has always been like telling fortunes, since today one can find examples for any thesis. Either for the restitution of cubism, redefined rococo, or changing art into “authentic rage”, as recently declared by some neo-politician pretending to be an art critic.

 Nevertheless, we still have to ask ourselves: should art be subject to any kind of hierarchy at all? Even if we do not find an unequivocal answer to this question, at least our judgments and sentences should get rid of the appearance of finality and objectivity. Because contemporary art still only happens, it does not exist. On the one hand, therefore, it should be free from hierarchization, because it is a phenomenon rooted in the freedom of the creator, but also of the viewer who has the right to seek what harmonizes with his soul (if he feels like having one). On the other hand, it is only through persistent and constantly renewed striving for what is better, more complete, more valuable that we can try to break free from the seeming and mediocrity that floods around us. From the more and more easily pretended patterns of creativity, excellence and artistic success. Because most often art is (was and will be) only simulated. Blended half-consciously from fashionable “aesthetics”, tricks and slogans.

So the goal invariably remains diversity, but diversity with intelligible differences. Even fluid and undefined ones. Not a mindless multiplicity, but diversity as pluralism and an irreducible argument about art, its interpretations and consequences. Because no model of excellence, topicality or world standards is definitively binding on us. Or at least it should not. After all, art is… an act of creation. This is eagerly forgotten by all social pedagogy activists or ranking mandarins. And this is probably what the latest art of post-critical modernism will differ from the radical eclecticism of postmodernism – an increased reflexivity, a subjectivity conscious of its own distinctions. That is: pluralism versus eclecticism. Provided, of course, that we do not murder each other in the framework of “righteous heats” beforehand… 

Fragment of the Introduction to the Catalogue of the 15th International Autumn Salon of Art

Prof. Sławomir Marzec


Relacja “Gazety Ostrowieckiej”

Fotorelacja z wernisażu – Lokalna.TV


Wystawa czynna do końca grudnia 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content