Skip to main content

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ostrowiec Świętokrzyski, 30.07.2021 r.

Zarządzenie Nr V/298/2021
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 30 lipca 2021 roku

w sprawie
ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 194), w związku z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1298) oraz § 4 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. z 2019 r. poz.724) zarządzam, co następuje:

 • 1.1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 1. Wymagania kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim określa ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • 2. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim,
  co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym lub jego internetowym wydaniu, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu regionalnym lub jego internetowym wydaniu, w dwóch serwisach internetowych o tematyce związanej z zakresem działania instytucji kultury.
 • 3.1. W celu przeprowadzenia konkursu zostanie powołana Komisja Konkursowa – w drodze odrębnego zarządzenia.
 1. 2. Regulamin pracy Komisji Konkursowej określa załącznik Nr 2
  do niniejszego zarządzenia.
 • 4. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
 • 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Wiceprezydentowi Miasta – Piotrowi Dasios.
 • 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Jarosław Górczyński

Załącznik nr 1
Kwalifikacje wymagane od kandydata na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych

Do pobrania poniżej:
klauzula RODO, wzór oświadczenia i kwestionariusz osobowy na kandydata na dyrektora Biura Wystaw Artystycznych

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej BWA Ostrowiec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content