Skip to main content

Deklaracja dostępności

BWA Ostrowiec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bwa.ostrowiec.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 41 263 20 48 lub pisząc na adres e-mail sekretariat@bwa.ostrowiec.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej BWA Ostrowiec lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. BWA Ostrowiec w razie możliwości zrealizuje żądania niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, galeria poinformuje o tym wnoszącego żądanie i zaproponuje termin realizacji żądania. W przypadku, gdy zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, BWA zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy BWA Ostrowiec odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowe lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak zgłosić się do Rzecznika Praw Obywatelskich? | Rzecznik Praw Obywatelskich (brpo.gov.pl)

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim jest instytucją otwartą dla wszystkich odbiorców, bez względu na wiek, pochodzenie, czy stopień sprawności.

Siedziba BWA znajduje się w Ostrowieckim Browarze Kultury przy ul. Siennieńska 54. Wejścia do budynku znajdują się od strony południowej od dziedzińca OBK i od strony północnej od ul. Polnej. Na dziedzińcu OBK znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, jest także możliwość podjazdu dla busów.

Budynek wyposażony jest w system ułatwiający poruszanie się dla osób niedowidzących: nawierzchnie prowadzące, mapę dotykową całego budynku (po prawej stronie od wejścia od ul.
Polnej) oraz informacje na poręczach schodów.

Nasze główne sale wystawowe znajdują się na poziomie 0 i są dostępne dla osób na wózkach. Dodatkowa sala galerii znajdująca się na poziomie -1 także jest dostępna za pomocą windy.

W siedzibie BWA nie ma pętli indukcyjnej ani możliwości skorzystania z tłumacza Polskiego Języka Migowego on-line. Galeria może zapewnić asystenta, który wesprze osobę w dotarciu do galerii i pomoże w zwiedzaniu ekspozycji. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem +48 41 263 20 48.

Współpracujemy z różnymi grupami osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Każdą grupę i osobę staramy się traktować indywidualnie, by umożliwić wszystkim kontakt ze sztuką współczesną.
Zapraszamy!

Planujesz wizytę w naszym BWA, skontaktuj się z nami:
e-mail: sekretariat@bwa.ostrowiec.pl
tel. +48 41 263 20 48

Skip to content