Skip to main content

LOOSTRO 16. Jesienny Salon Sztuki

LOOSTRO 16. JESIENNY SALON SZTUKI

pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU DO 31.08.2023 r.

Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim organizuje 16. Jesienny Salon Sztuki LOOSTRO. Celem nadchodzącej odsłony jest stworzenie przestrzeni do prezentacji twórczości młodych artystów wizualnych, wyłonienie nowych, dotąd nieznanych talentów, promocja i wsparcie twórców młodego pokolenia.

KARTA ZGŁOSZENIOWA LOOSTRO

Regulamin LOOSTRO 16. Jesienny Salon Sztuki

 

REGULAMIN 16. JESIENNEGO SALONU SZTUKI

1. INFORMACJE OGÓLNE

 • Organizatorem LOOSTRO 16. Jesiennego Salonu Sztuki jest Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 • Konkurs ma formułę dwuetapową. Prace w I oraz II etapie oceniane będą przez powołane przez Organizatora Jury. W I etapie Konkursu prace ocenianie będą online, na podstawie nadesłanych fotograficznych reprodukcji. Spośród nadesłanych poprawnie zgłoszeń Jury wybierze nieokreśloną ilość uczestników zaklasyfikowanych do II etapu – udziału w wystawie. Jury zobowiązuje się do posiedzenia w BWA i wyłonienia finalistów konkursu.
 • Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
 • Ogłoszenie finalistów konkursu odbędzie się podczas wernisażu wystawy 01.12.2023 r.
 • Wystawa odbędzie się w galerii BWA, liczącej 461m2, zlokalizowanej w Ostrowieckim Browarze Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.

2. UDZIAŁ W KONKURSIE

 • Konkurs skierowany jest do artystów wizualnych w wieku 20 – 36 lat, zwanych dalej Uczestnikami. Wiek uczestnika rozpatrywany jest w momencie wysłania zgłoszenia do Konkursu.
 • Uczestnikami mogą być studenci, absolwenci wyższych szkół artystycznych oraz artyści nieposiadający dyplomu uczelni artystycznych, lecz wyróżniający się artystyczną aktywnością.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest bezzwrotna wpłata 100 zł na konto Organizatora.
 • Na konkurs przyjmowane są prace z różnych dziedzin sztuki, wykonane w latach 2021–2023, uprzednio nie nagradzane, będące własnością artysty.
 • Na konkurs przyjmowane będą prace z różnych dziedzin sztuki, wykonane w dowolnej technice i konwencji. Dyscypliny: malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, ceramika, tkanina, wideo, fotografia.
 • Uczestnik może zgłosić maks. 3 prace, format prac malarskich ze względów technicznych nie może przekraczać długości 2,5 m dłuższego boku.
 • Zgłoszone prace muszą być przygotowane technicznie do ekspozycji.
 • Prace niespełniające warunków regulaminu nie będą rozpatrywane.
 • Podanie przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym nieprawdziwych informacji może skutkować wykluczeniem z udziału w konkursie.
 • Organizator zapewnia wydanie plakatu i katalogu zawierającego krótkie noty biograficzne oraz reprodukcje prac Uczestników zakwalifikowanych do II etapu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania prac w katalogu wystawy oraz publikowania prac zakwalifikowanych do II etapu w środkach masowego przekazu.
 • Podpisanie przez Uczestnika karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków udziału w konkursie.

3. ZGŁOSZENIA DO WYSTAWY – HARMONOGRAM KONKURSU

 • NABÓR ONLINE UCZESTNIKÓW DO I ETAPU 06.06.2023r. – 31.08.2023r.

Na adres mailowy loostro@bwa.ostrowiec.pl uczestnik proszony jest o wysyłanie: wypełnionej karty uczestnictwa, noty biograficznej (do 1000 znaków), zdjęcia pracy / prac (przygotowanych w jakości do druku cyfrowego, do wykorzystania w wydawnictwie), opisu pracy (opis formalny, kontekst, znaczenie – do 1000 znaków), zdjęcia portretowego do wykorzystania w wydawnictwie,  podpisanej klauzuli informacyjnej oraz dowodu wpłaty 100 zł na konto organizatora.

 • OGŁOSZENIE UCZESTNIKÓW, ZAKLASYFIKOWANYCH DO II ETAPU KONKURSU

Ogłoszenie Uczestników zakwalifikowanych do udziału w wystawie nastąpi do dnia 10.10.2023. Informacja zostanie umieszczona na stronie: www.bwa.ostrowiec.pl oraz rozesłana drogą mailową do Uczestników.

 • W okresie od 11.10.2023r. – 10.11.2023r. uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia oryginalnych prac do siedziby organizatora.
 • Zakwalifikowane do wystawy prace winny być technicznie przygotowane do ekspozycji i opatrzone metryką z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, tytuł, technika, wymiary, data, cena autorska, opis formy ekspozycji.
 • Prace nadesłane na wystawę powinny być w odpowiednich opakowaniach, możliwych do pakowania zwrotnego.
 • Koszty dostarczenia i odesłania prac oraz ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu ponoszą autorzy.   Za ewentualne uszkodzenia prac powstałe w wyniku transportu organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 • Wernisaż wystawy odbędzie 01.12.2023r. Podczas wernisażu nastąpi ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz prezentacja katalogu.

4. NAGRODY

 • Grand Prix – 10 000 zł, wystawa indywidualna ( w ustalonym z Uczestnikiem terminie)
 • II nagroda – 7 000 zł
 • III nagroda – 5 000 zł
 • Praca nagrodzona Grand Prix przechodzi na własność Organizatora na podstawie umowy darowizny, wzbogacając kolekcję sztuki  BWA Ostrowiec (w przypadku, kiedy nagrodzony jest cały zestaw prac, artysta przekazuje do galerii jedną wybraną przez Organizatora pracę).
 • Organizator rozpatruje przyznanie dodatkowych nagród dla II oraz III miejsca, lub innym Uczestnikom wystawy.
 • Organizator zastrzega, że Jury ma prawo do innego podziału nagród.
 • Prace biorące udział w wystawie pokonkursowej należy odebrać najpóźniej do 01.05.2024 r. Prace można odbierać osobiście lub będą odsyłane na koszt Uczestnika na adres podany w karcie zgłoszenia.
 • Nieodebranie prac w terminie do 01.05.2024 r.traktowane będzie przez Organizatora jako porzucenie rzeczy (w rozumieniu art. 180 i 181 Kodeksu Cywilnego). Porzucone prace przejdą na własność Organizatora.

SKŁAD JURY:

 1. Sebastian Kustra, redaktor naczelny magazynu ART MONITOR – Przewodniczący Jury.
 2. Pola Dwurnik, artystka i Prezeska Zarządu Fundacji Edwarda Dwurnika.
 3. Artur Kos, ekspert do spraw systemowego i edukacyjnego rynku sztuki, Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Kreatywnego.
 4. Agnieszka Jarosz, Prezeska Zarządu Fundacji Muzeum Warszawy, członkini Towarzystwa Przyjaciół Zachęty w Warszawie.
 5. Agata Smoczyńska LeGuern, właścicielka LeGuern Gallery.
 6. Andrzej Zwolak, rzeźbiarz, profesor zwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

ADRESY:

Dyrektorka BWA i Kuratorka 16. Jesiennego Salonu Sztuki LOOSTRO – Justyna Łada

Biuro Wystaw Artystycznych

 1. Siennieńska 54

27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel.: + 48 41 263 20 48

e-mail: sekretariat@bwa.ostrowiec.pl

e-mail ds. konkursu: loostro@bwa.ostrowiec.pl

Konto BWA Ostrowiec:

PKO BP S.A. Ostrowiec 25 1020 2674 0000 2502 0066 2221

IBAN Numer PL25102026740000250200662221, SWIFT – BIC Code: PKO PLPW

www.bwa.ostrowiec.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content