Skip to main content

Od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwane "rozporządzeniem 2016/679", „RODO" .

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest

  Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych
  ul. Siennieńska 54
  27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski

   

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: rk@ncnetcom.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych z realizacją zadań statutowych. Innymi celami, które mogą być realizowane, jest konieczność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umów. W niektórych przypadkach przetwarzane są dane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w celu np. uczestnictwa w konkursie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych najczęściej jest art. 6 ust. 1 lit. c, d i e rozporządzenia 2016/679: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, ale również art. 6 ust. 1 lit. b: przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. W przypadku wspomnianych wyżej konkursów podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. a: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 5. Zgodnie z obowiązującym prawem odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być pracownicy BWA, bank, ubezpieczyciel, uczestnicy zajęć. Odbiorcami Państwa danych są również podmioty przetwarzające dane w imieniu BWA. Do tych podmiotów zaliczamy firmy informatyczne, które świadczą usługi serwisowe oprogramowania, z którego korzysta BWA. Podstawą prawną przetwarzania danych w imieniu BWA jest art. 28 rozporządzenia 2016/679.
 6. Okres przechowywania Państwa danych zależy od celu przetwarzania danych oraz zgodny jest z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67) lub z innym szczególnym przepisem prawa, regulaminem.
 7. Na podstawie rozporządzenia 2016/679 przysługują Państwu określone prawa np. prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo zwrócić się do Dyrektora BWA, o realizację przysługujących Państwu praw. Realizacja tych praw uzależniona jest od celu przetwarzania oraz podstawy prawnej przetwarzania.
 8. W przypadku, kiedy podstawą prawną jest zgoda na przetwarzanie danych mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych w trakcie załatwiania spraw jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwości np. udziału w organizowanym konkursie
Skip to content