Skip to main content

Artystyczne ferie z BWA. Dwa turnusy w towarzystwie sztuki!

BWA Ostrowiec zaprasza dzieci na cykl kreatywnych spotkań w okresie ferii.
 Turnus I 12 – 16.02.2024
 Turnus II 19 – 23.02.2024
godz. 10:00 – 14:00
Koszt: 150 zł / dziecko
Wiek uczestników: od 7 lat
Artystyczne ferie to cykl 5 – dniowych spotkań w przestrzeniach galerii sztuki.
Każdy dzień wypełniony będzie ciekawymi zajęciami! W programie m.in.:
 zajęcia plastyczne
 taniec i rytmika z użyciem niezwykłych instrumentów
‍♀️gimnastyka z elementami jogi
 mini słowniczek języka angielskiego
‍♀️ gry i zabawy
❄️ spacery (przy dobrej pogodzie)
☀️ i wiele innych!
Zapewniamy ciepłą herbatkę. Przekąski i drugie śniadanie we własnym zakresie.
Obowiązują zapisy pod nr tel. 41 2632048.
Ilość miejsc ograniczona / 20 osób grupa.

REGULAMIN „Artystyczne ferie w BWA”

1.  Regulamin określa zasady uczestnictwa w warsztatach „Artystyczne ferie w BWA” organizowanych przez Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

2.  Organizatorem warsztatów jest Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. Siennieńskiej 54.

3.  Celem warsztatów jest popularyzowanie zajęć plastycznych, promowanie aktywnego i twórczego spędzania czasu, przez uczestników zajęć.

4.    Zapisy odbywają się drogą telefoniczną w Sekretariacie BWA – nr tel. 41 263 20 48 lub osobiście w siedzibie BWA.

5.   Uczestnikami mogą być osoby spełniające kryteria zdrowotne i wiekowe oraz inne wymagane dla poszczególnych zajęć.

6.   Warsztaty odbywają się w II turnusach:

a)    Turnus I 12 – 16.02.2024 r. godz. 10:00-14:00

b)    Turnus II 19-23.02.2024 r. godz. 10:00-14:00

7.    Wysokość opłaty za zajęcia wynosi:

a)    150 zł brutto za jeden turnus uczestnictwa dziecka

b)    Zgłaszający zobowiązany jest do wpłaty środków pieniężnych najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem zajęć w Sekretariacie BWA lub na konto Organizatora:

PKO BP S.A Ostrowiec Świętokrzyski

25 1020 2674 0000 2502 0066

c)      W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach lub rezygnacji z uczestnictwa Organizator nie dokonuje zwrotu środków pieniężnych

8.  Aby uczestniczyć w warsztatach konieczne jest wypełnienie i podpisanie „Karty zgłoszeniowej”, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

9.  Wiek dziecka uczestniczącego w warsztatach: 7+

10. Podpisanie „Karty zgłoszeniowej” jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.

11.  Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty, nie może brać udziału w warsztatach.

12.  W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy warsztatów obowiązani są dostosowania się do poleceń instruktora lub innego pracownika BWA.

13.  BWA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie warsztatów, w takiej sytuacji stosowna informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej BWA.

14.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników warsztatów, zarówno przed ich rozpoczęciem, jaki po ich zakończeniu.

15.  Obowiązujący strój na warsztatach-chroniący przed zabrudzeniami od materiałów plastycznych.

16.  Organizator na zajęciach zapewnia ciepłą herbatę, przekąski i drugie śniadanie uczestnik przynosi we własnym zakresie

17.  Obowiązuje zakaz wnoszenia na zajęcia przedmiotów w tym również szklanych mogących stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowia i życia uczestników.

18.  Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia BWA ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania.W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.

19.  W imieniu uczestników małoletnich sprawy odpłatności za warsztaty, a także inne sprawy organizacyjne, załatwiają rodzice lub prawni opiekunowie, którzy także ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich dzieci.

20.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

a)   Administratorem danych osobowych jest Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim, z siedzibą przy ul. Siennieńskiej 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, nr tel. 41263 20 48. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@bwa.ostrowiec.pl.

b)   Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

–     świadczenia naszych usług – wykonania umowy o ich świadczenie, którą zawieramy z chwilą zadeklarowania przez Państwa woli uczestnictwa w zajęciach, warsztatach, wydarzeniach kulturalnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

–     prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, np. publikacji wizerunku uczestnika na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych Administratora (Facebook) na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody – art. 6 ust 1 lit. a) RODO.

c)   Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji i przeprowadzenia zajęć i warsztatów lub prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych.

d)  Dane mogą być przekazywane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, którym Administrator powierzył dane
w celu prawidłowego wykonania zleconych usług.

e)  Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, a także prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

f)   Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez uczestnika zgody,
to przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

g)  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia i udziału w warsztatach. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa.Podanie danych osobowych dotyczących publikacji wizerunku jest dobrowolne.

h)  Administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

21.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

22.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA WARSZTATÓW

„Artystyczne ferie w BWA”

Ja, niżej podpisana/podpisany:

………………………………………………………..………………………………………….

imię i nazwisko uczestnika lub rodzica / opiekuna prawnego

…………………………………………………………………………………………………………………………………telefon kontaktowy

deklaruje uczestnictwo moje / mojego dziecka w warsztatach „Artystyczne ferie w BWA” organizowanych przez Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ponadto oświadczam, iż:

1.  Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem warsztatów „Artystyczne ferie w BWA” organizowanych przez Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim i akceptuję jego treść.

2.  Moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w warsztatach.

3.  Wyrażam zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka, utrwalonego podczas warsztatów „Artystyczne ferie w BWA” organizowanych przez Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim, poprzez publikację zdjęć lub materiałów filmowych na stronie internetowej www.bwa.ostrowiec.pl oraz w mediach społecznościowych BWA (Facebook), w celu prowadzenia działań informacyjnych oraz promocyjnych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można je wycofać w dowolnym momencie.

c  TAK c  NIE

Ostrowiec Świętokrzyski, dn. ……………….

…………………….…………………….

Podpis pełnoletniego uczestnika
lubrodzica/opiekuna prawnego

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.     Administratorem danych osobowych jest Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, nr tel.41 263 20 48.Kontakt do Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@bwa.ostrowiec.pl.

2.     Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o świadczenie usług przez BWA, którą zawieramy z chwilą zadeklarowania przez Panią/Pana woli uczestnictwa w warsztatach, zajęciach, wydarzeniach kulturalnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane osobowe dotyczące wizerunku przetwarzane będą w celu prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych przez BWA, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody – art.6  ust. 1 lit. a) RODO.

3.     Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z BWA lub świadczące na jej rzecz usługi. Odbiorcą danych dot. wizerunku mogą być osoby odwiedzające stronę internetową lub portale społecznościowe BWA.

4.     Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.

5.     Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapisu na warsztaty. Podanie danych dotyczących wizerunku jest dobrowolne.

8.     Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content